Geo Valley is een Europees investeringsprogramma voor bedrijven in het Geomatics Business Park en beoogt het gebruik van ruimtevaartgegevens voor de ontwikkeling van nuttige omgevingsinformatie verder te bevorderen.

Onder de naam Geo Valley werken toonaangevende geomaticabedrijven en kennisinstellingen (ook enkele van buiten het Geomatics Business Park) samen om nieuwe innovaties en toepassingsmogelijkheden op het gebied van geomatica te ontwikkelen.

Zo voorziet het investeringsplan in talloze product- en dienstinnovaties op het gebied van waterbeheer, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Tevens streeft Geo Valley ernaar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren door ontwikkeling van op internet gebaseerde faciliteiten.

Partners in Geo Valley

Geo Valley wordt uitgevoerd door een consortium van MKB’s gevestigd in het GBP en kennisinstellingen afkomstig uit verschillende provincies van Landsdeel West. Dit zijn Alkyon-Arcadis, Argeops, BMT ARGOSS, Ecoflight, Infram, IMARES, ITC, NLR, SOVON, Stichting GBP, TNO, TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Regionale stakeholders zijn verenigd in de ‘Regiegroep geomatica Flevoland’. Dit zorgt onder andere voor een goede aansluiting op de internationale acquisitie van bedrijvigheid door het OMFL en de onderwijsambities in Flevoland.

Geo Valley sluit tevens aan op rijksbeleid waaronder dat van de ministeries van EZ (innovatie MKB, ruimtevaart), VROM (EU: KRW, Vogel- en Habitatrichtlijn, Luchtkwaliteit), LNV (Natuurbeleid, Duurzaam ondernemen, Water) en V&W (Adaptatie Programma Ruimte voor Klimaat, Strategische Kennis- en Innovatieagenda Mobiliteit en Water).

Het investeringsprogramma Geo Valley loopt van 2009 tot en met 2012. Het programma is geïnitieerd door de Stichting GBP – een publiek private samenwerking waarbinnen de stakeholders zijn verenigd. Stichting GBP verzorgt de coordinatie van het programma en kapitaliseert bij de uitvoering op de resultaten van de inmiddels succesvol afgesloten 1e ontwikkelingsfase van het GBP: Het Synergieplan in de periode 2002 tot 2008.