Habitatkaarten voor vissen in de Noordzee

De Noordzee is een rijk ecosysteem met een hoge visdiversiteit en kwantiteit. In de Noordzee zijn meer dan 165 verschillende vissoorten a .. lees verder >

Macrobenthos modellen in de Waddenzee

.. lees verder >

GBP draagt bij aan wind- energieambitie Flevoland

De opkomst van alternatieve energieproductie is niet te stuiten. In Nederland speelt windenergie daarbij een belangrijke rol. Flevoland l .. lees verder >

Minimale overlast van windturbines

Het geluid van windturbines vormt samen met horizonvervuiling een van de belangrijkste belemmeringen voor de grootschalige toepassing van .. lees verder >

Werken in weather windows

Bij het plannen, realiseren en het onderhoud van een windpark is het van groot belang dat de lokale condities goed kunnen worden voorspel .. lees verder >

Offshore omstandigheden de baas

Bij de aanleg van offshore windparken hebben de bouwers te maken met onder andere stromingen, een beweeglijke zeebodem en de ero .. lees verder >

De business case windverwachting

De internationale energiemarkt stelt hoge eisen aan de leveranciers. Zo moet een energieproducent van tevoren garanties afgeven over de h .. lees verder >

Windesheim gestart met minor geomatica

In september is Hogeschool Windesheim .. lees verder >

Kansen in China

Half september nam het GBP deel aan de tweede handelsmi .. lees verder >

Satellieten meten grondverzakking

Overheden hebben veelvuldig te maken met het monitoren en beheer van de ruimtelijke omgeving; zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater .. lees verder >

GBP-bedrijven beschermen kusten

Dijken, sluizen en andere vormen van kustbeschermin .. lees verder >

Opsporing van archeologische resten

Sinds het Verdrag van Malta is archeologisch bodemonderzoek .. lees verder >

Innovaties dankzij geomatica

Het GeoValley programma van de Stichting Geomatics Busin .. lees verder >

Habitatkaarten vissen in de Noordzee

De geografische verspreiding van vissoorten wordt onder andere beïnvloed door abiotische variabelen. Soorten kunnen voor bepaalde variab .. lees verder >

Populatie dynamica van de visdief

Middels hydrodynamische ruimtelijke modellen is het mogelijk om te voorspellen wat de troebelheid en daarmee het doorzicht van het water .. lees verder >

Luchtkwaliteit en verkeer

Binnen Geo Valley worden de effecten van transport op luchtkwaliteit in meer detail bekeken. De projectpartners BMT Argoss , NLR en TNO r .. lees verder >

Geo-informatie ‘in the clouds’

GIS neemt een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen bij het interpreteren van aardobservatiegegevens en het ontwikkelen van modelle .. lees verder >

Monitoring van de waterkwaliteit

Rijkswaterstaat (de Regionale Dienst IJsselmeergebieden) beheert de randmeren langs de IJsselmeerpolders. Dit gebeurt op basis van nation .. lees verder >

Geluid en veiligheid rond luchthavens

De geluidsoverlast van vliegtuigen en de invloed van het vliegverkeer op ons milieu staan continue in het centrum van de maatschappelijke .. lees verder >

Het vangstsucces van de Grote Stern

De Westerschelde is in de periode van eind april tot begin september een belangrijke broedplaats voor de Grote Stern: een vogel die in he .. lees verder >

Toekomst voor de Friese Turfroute

De provincie Fryslan wil de oude Turfroute opwaarderen. De route waarlangs in vroegere tijden de uit het gebied gewonnen turf werd vervoe .. lees verder >

Nieuwe Schorren in de Oosterschelde

In de Oosterschelde is – als gevolg van de Deltawerken – het  totale oppervlak aan schorren afgenomen. De wens bestaat om de .. lees verder >

Hogere veiligheid van dijken

Een toenemend deel van de wereldbevolking leeft in door dijken beschermde delta’s. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en als .. lees verder >

De luchtkwaliteit in Zeeland

Provincie Zeeland is economisch afhankelijk van toerisme. Vanuit dit perspectief is de provincie bezorgd over de luchtvervuiling die gepa .. lees verder >

Optimale aanleg intergetijde-gebieden

Natuurbouw komt in Nederland veel voor. Toch is er nog veel onbekend over de optimale aanleg van diverse vormen van natuur. Een goed voor .. lees verder >

Wadpieren als voorspeller

De Zeeuwse kust is voortdurend onder invloed van de waterbeweging die samenhangt met eb en vloed. Het voorspellen van die waterbeweging i .. lees verder >

Beleidsontwikkeling 2.0

Dat geomatica ook voor beleidsmakers een welkome techniek is, blijkt uit het project dat onder leiding van Infram binnen het GBP wordt ui .. lees verder >