De geografische verspreiding van vissoorten wordt onder andere beïnvloed door abiotische variabelen. Soorten kunnen voor bepaalde variabelen tolerant zijn of juist een specifieke range hebben waarbij ze kunnen voorkomen. De partners binnen Geo Valley werken samen aan het ontwikkelen van speciale habitatkaarten voor vissen in de Noordzee.

Sommige vissoorten worden beschermd, andere vissoorten dienen als belangrijke voedselbron voor vogelsoorten die beschermd zijn. Het is daarom van belang om te weten in welke gebieden soorten mogelijk voorkomen om effectinschattingen van menselijke ingrepen in de kustzone te kunnen maken. Binnen Geo Valley worden aan de hand van monitoringsgegevens soortspecifieke habitatpreferenties afgeleid en worden op basis hiervan kansenkaarten opgesteld. Vooralsnog worden kaarten ontwikkeld voor het Nederlands continentaal plat en voor onder andere haring, kabeljauw, schol, bot, wijting en steenbolk.

Deze habitatkaarten worden uiteindelijk in een toolkit ondergebracht en gebruikt als klanten willen weten wat mogelijke ingreep-effectrelaties kunnen zijn op de visstand in een bepaald gebied.