De Noordzee is een rijk ecosysteem met een hoge visdiversiteit en kwantiteit. In de Noordzee zijn meer dan 165 verschillende vissoorten aanwezig. Door verschillende antropogene invloeden staat het Noordzee ecosysteem echter onder druk. Om effecten van antropogene ingrepen op vissen te bepalen is meer kennis over de verspreiding en habitateisen van soorten nodig. Verspreiding van soorten in de Noordzee wordt door middel van jaarlijkse internationale vissurveys in kaart gebracht. Abiotische factoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in deze verspreiding, maar de mate waarin en op welke manier is voor veel soorten echter niet bekend. In het kader van het onderzoeksproject GeoValley zijn met een kwantitatieve benadering habitatpreferenties van verschillende soorten op het Nederlands Continentaal Plat afgeleid, met als doel habitatkaarten op te stellen. Deze habitatkaarten bieden een basis voor het maken van effectinschattingen.

Integrale aanpak
In het kader van het onderzoeksproject GeoValley heeft Alkyon/ARCADIS verschillende abiotische factoren voor het Nederlands Continentaal Plat gemodelleerd. Voor deze studies zijn complexe waterbewegingsmodellen (Zu-No Model en Continental Shelf Model) met gegevens uit verschillende databases gebruikt. Er zijn langdurige simulaties uitgevoerd om nauwkeurig factoren over een groot geografisch gebied te modelleren. Daarnaast heeft Alkyon/ARCADIS de gegevens van de vissurveys geanalyseerd om verspreiding van soorten in kaart te brengen. Met diverse statistische analyses zijn de gemodelleerde abiotische gegevens gerelateerd aan de verspreiding van verschillende soorten om habitatvoorkeuren af te leiden. De samenwerking van specialisten in morfologie en ecologie leidt tot een integrale aanpak waarin de verschillende vakgebieden worden gecombineerd.

Ontwikkeling habitatmodel
Alkyon/ARCADIS heeft in dit project verschillende modellen ontwikkeld om met computersoftware (MATLAB©) vissurvey gegevens te relateren aan een groot aantal abiotische parameters. Deze modellen kunnen specifiek voor een bepaalde soort worden gerund of voor alle aanwezige soorten in de Noordzee. Ook kunnen een onbeperkt aantal abiotische gegevens in de analyses worden meegenomen.

Voorspelmodellen en habitatkaarten
Met statistische analyses zoals een Principale Componenten Anayse en een Stepwise Multiple Regression zijn soortspecifieke voorspelmodellen van visdichtheid op basis van onderliggende abiotiek opgesteld. Met deze voorspelmodellen zijn vervolgens habitatkaarten gemaakt waarin de aantrefkans in bepaalde gebieden in verschillende seizoenen voor verschillende soorten is weergegeven.

Met soortspecifieke voorspelmodellen en habitatkaarten kunnen effectinschattingen kwantitatief worden onderbouwd. Er kan op een eenvoudige en snelle manier onderzocht worden in welke gebieden meer of minder effecten op vissoorten verwacht worden.