In de Oosterschelde is – als gevolg van de Deltawerken – het  totale oppervlak aan schorren afgenomen. De wens bestaat om deze verloren natuurwaarde waar mogelijk te herstellen. Het gebied Schelphoek aan de Oosterschelde wordt door Rijkswaterstaat Zeeland gezien als een gunstige locatie voor de realisatie van nieuw schor.

Rijkswaterstaat heeft Alkyon gevraagd alternatieven te ontwikkelen voor de realisatie van een groter schorareaal in het westelijke deel van de Schelphoek en een plan te maken voor de uitvoering van de eerste fase van uitvoering.

Alkyon heeft alternatieven uitgewerkt aan de hand van de ideaaltypische eigenschappen van een schor, zoals een voldoende groot areaal, biodiversiteit, natuurlijke dynamiek en duurzaamheid en vastgesteld dat een betrekkelijk klein areaal van de Schelphoek is geschikt voor schorvorming.

Met behulp van geomaticatechnieken, zoals simulaties met een spatieel model zijn vier alternatieven voor de ontwikkeling van nieuwe schor gepresenteerd: een sedimentatie alternatief, een versneld alternatief, een aanlegalternatief en – het minst natuurlijke – een bulldozeralternatief.

Op basis van zeven criteria, te weten schorkwantiteit, schorkwaliteit, effect op vogels, effect op andere organismen, habitattoets, effect op mosselpercelen en uitvoerbaarheid is een rangschikking opgesteld.  De alternatieven zijn tijdens een gezamenlijke workshop voorgelegd aan een groep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Op basis van de beoordeling door de tijdens de workshop aanwezige deskundigen is het aanlegalternatief voorgesteld voor een verdere uitwerking.