Bij de aanleg van offshore windparken hebben de bouwers te maken met onder andere stromingen, een beweeglijke zeebodem en de erosie die hierdoor ontstaat. Alkyon heeft specifieke expertise op dit terrein. Zo adviseert het bedrijf over de beste locatie, de optimale site lay out, de impact op de omgeving en over de vereiste bodembescherming rond de fundering.

Alkyon ontwerpt speciale beschermingen voor de verschillende funderingen zoals een Monopile of een GBS (Gravity Based Structure) die ervoor zorgt dat de funderingen van de windmolens goed bestand zijn tegen externe invloeden.

Een factor waar offshore windparken mee te maken hebben is de voortdurende beweging van de zeebodem. Met name voor de aanleg van de elektriciteitskabels moet de bewegende zeebodem worden meegenomen in de lange termijn berekeningen. De kabels moeten onder de zeebodem blijven om schade door golven, stromingen of ankers te voorkomen. Daarom is informatie over de bewegelijkheid van de zeebodem onmisbaar. Het juist vaststellen van de route waarlangs de kabels worden gelegd en de diepte waarop ze worden begraven kan op langere termijn veel kosten besparen.