Sinds het Verdrag van Malta is archeologisch bodemonderzoek in Europa een verplichting alvorens met bouwactiviteiten (zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Hanzelijn of de realisatie van nieuwbouwwijken) te beginnen. Aangezien niet altijd van tevoren duidelijk is wáár in het plangebied dergelijk onderzoek uit te voeren, kan het voorkomen dat er teveel of te weinig onderzoek wordt gedaan of dat de verkeerde plaatsen onderzocht worden. Dit kan aanleiding geven tot aanzienlijke vertragingen en daarmee tot kostenverhogingen in het ruimtelijk planvormings en -realisatieproces

Een nieuwe dienst, ‘ArcheOptimizer’, maakt het mogelijk om efficiënter archeologische resten op te sporen. De dienst, die is ontwikkeld door Ecoflight, combineert specialistische luchtfotografie, grond-gebaseerde geofysische technieken en integrale geodata analyse. Hiermee is het mogelijk om op een kostenbesparende manier vast te stellen wáár met traditioneel archeologisch bodemonderzoek het best verder gezocht kan worden naar begraven archeologische resten. Dit betekent dat completer – en soms goedkoper – archeologisch onderzoek van betere kwaliteit mogelijk wordt dankzij de slimme toepassing van geomatica.

De sleutel tot de nieuwe methode is de specialistische luchtfotografie, die door Ecoflight wordt ingezet. In tegenstelling tot traditionele luchtfotografie – die vastlegt wat we met het blote oog waarnemen – zet Ecoflight specialistische sensoren in om vanuit de lucht ruimtelijke informatie over stress in gewassen te kunnen vastleggen. Nauwgezette analyse van deze vegetatiestress patronen levert informatie over het voorkomen van archeologie in de bodem, zonder dat met het blote oog iets aan het oppervlak is te zien.

In Nederland wordt de komende jaren met diverse grote infrastructurele bouwwerken gestart, zoals woonwijken, snelwegtracé’s en dijkverlegging. Met de innovatieve dienst ‘ArcheOptimizer’ speelt Ecoflight in op deze snel groeiende, nieuwe markt.

Lees hier meer over de ‘ArcheOptimizer’ dienst  

Ecoflight werkt graag samen met de bedrijven in het Geomatics Business Park en is samen met die bedrijven ook actief in het verspreiden van geomaticakennis.

Rechts boven:

“Gewone” luchtfoto van een akker in Zeeland.

Rechts onder:

Multispectrale luchtfoto van dezelfde akker. Duidelijk is in de linkerbovenhoek een ovale structuur te zien, die in de gewone luchtfoto onzichtbaar is. Een nauwkeurige analyse van dit perceel laat nog tenminste vijf andere ovale structuren zien. Vastgesteld is dat de structuren uit de Middeleeuwen stammen. Vermoedelijk, maar daarover wordt nog volop gediscussieerd, hebben de ovalen een agrarische oorsprong.

Op 12 oktober heeft een cameraploeg van het VPRO televisieprogramma Labyrint bij Ecoflight opnames gemaakt van de wijze waarop Ecoflight digitale multispectrale beelden analyseert om begraven archeologische waarden op te sporen. De opnames vormen een onderdeel van een thema uitzending over “niet destructieve archeologie”. Volgens de meest recente planning is de uitzending op 30 november  a.s. om 21.20u op Nederland 2. Meer over het programma Labyrint vindt u hier