De Zeeuwse kust is voortdurend onder invloed van de waterbeweging die samenhangt met eb en vloed. Het voorspellen van die waterbeweging is bijvoorbeeld van belang voor het gebruik van vaarwegen.

Het is bekend dat het voorkomen van biotiek – levende dingen – op de bodem van invloed is op bijvoorbeeld het wegstromen van water. Met name dieren die in groten getale in het intergetijdengebied voorkomen zorgen voor een verandering van waterbewegingen.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Wadpier. Deze worm leeft in de Zeeuwse intergetijdengebieden en laat overal waar het zich ingraaft kleine hoopjes zand achter. Indien Wadpieren ergens in grote hoeveelheden voorkomen, dan kan dat gebied bij eb bijvoorbeeld langer nat blijven. De vele hoopjes zand houden het water gewoon langer vast.

Huidige en toekomstige waterbewegingen kunnen beter gemodelleerd worden en dus beter voorspeld worden als de Wadpieren in kaart zijn gebracht. Dit wordt geprobeerd met behulp van satellietbeelden waarop de verspreiding bij laag water te zien is. Enkele organisaties binnen het Geomatics Business Park – waaronder het NLR en Alkyon – brengen de verspreiding van Wadpieren in kaart en werken aan het beter modelleren van de relatie tussen ingrepen in dergelijke gebieden en de te verwachten effecten daarvan.